Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының ҚР Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының сайлауына байланысты ҮНДЕУІ

677

2022 жылдан бастап Қазақстанның саяси өмірінде түбегейлі өзгерістер орын алуда, оның нәтижесі ел Конституциясын өзгерту жөніндегі референдум, Қасым-Жомарт Тоқаевтың Президент болып сайлануы, Парламент Сенаты құрамының жаңаруы болды.
2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының сайлауы өтеді. Еркін және әділ сайлау – Әділетті Қазақстан құрудың маңызды құрамдас бөлігі, азаматтық қоғамның саяси жүйеге сенімін арттыру құралы болып табылады.
Болашақ депутаттарға, олардың біліктілігі, кәсібилігі мен әдептілігіне еліміздің алдағы бес жылдық даму болашағы байланысты.
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының сайлауы қоғамымыздың ынтымақтастығын нығайтып, Әділетті Қазақстанды құруға ниеттілердің барлығын біріктіруге тиіс. Бірлігіміз бекем болса, әділдік пен дамуға қол жеткіземіз!
Қазіргі сайлау циклінің бір ерекшелігі – елде партиялық құрылыс үдерісі белсенді жүріп жатыр, сайлаушылар алдында сайлауда қай кандидатты, қай партияны қолдауына байланысты қиын таңдау тұр.
Сондықтан біз барлық саяси партияларды сайлауалды бағдарламаларында өз мақсаттарын әлеуметтік әділеттілікті нығайтуға, лайықты еңбекке қол жеткізуге және еліміздің азаматтарының әл-ауқатын сапалы жақсартуға бағыттауға шақырамыз.
Еңбек нарығында да, жалпы қоғамда да жалдамалы жұмыскерлер мүдделерінің институционалдық өкілі ретінде біз мемлекет дамуының осынау маңызды кезеңінде шетте қала алмаймыз. Біз Қазақстанның қалай дамитынына ешқашан бей-жай қараған емеспіз.
Біздің мақсатымыз – негізі еңбекші халық болып табылатын әділетті әлеуметтік мемлекет құру.
Кәсіподақтар федерациясы қызметінің негізгі бағдары – әділетті экономиканы қалыптастыру арқылы жұмыскерлер мен олардың отбасыларының әл-ауқатын жақсарту.
Біз адал еңбек еткендердің лайықты өмір сүруін қамтамасыз ететін заңдарды қабылдау үшін барлық мүмкіндікті пайдалануымыз керек.
Осыған байланысты Кәсіподақтар федерациясы кәсіподақтардан депутаттыққа кандидаттардың құрамын жасақтап, кәсіподақ кандидаттарын қолдау Штабын құратын болады.
Біздің кандидаттар мемлекеттік биліктің өкілді органдарында мандат алу, сөз жүзінде емес, іс жүзінде еңбеккерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға қабілетті толыққанды кәсіподақ лоббиі болу үшін «Кәсіподақтар – әділеттілік үшін!» сайлауалды тұғырнамасымен сайлауға қатысады.
Сондықтан Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының құрамына кіретін кәсіподақ ұйымдары алдағы сайлау науқанын кәсіподақ идеологиясын насихаттау, өздерінің қатарына жаңа мүшелер мен одақтастарды тарту, сондай-ақ келесі негізгі міндеттерді шешу үшін пайдалануы қажет:
− өкілді органдарда кәсіподақ мүдделерін, олардың заңнамалық бастамалары мен шешімдерін қолдауды кеңейту;
− кәсіподақ белсенділері мен көшбасшыларының Парламент Мәжілісінің және барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттары болып сайлануы;
− Еңбек адамының және оның отбасы мүшелерінің құқықтары мен мүдделеріне байланысты өткір әлеуметтік-еңбек, экономикалық және саяси мәселелер бойынша қоғамдық пікірді қалыптастыру;
− еңбек ұжымдарында кәсіптік одақтардың беделін күшейту.
Кәсіподақтар федерациясы барлық кәсіподақ мүшелері мен еңбеккерлерді алдағы Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының сайлауына белсене қатысуға және лайықты кандидаттарды – сіздермен бірге иық тірескен Еңбек Адамының құқығы мен мүддесін қорғаушыларды қолдауға шақырамыз!

Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы
Бас кеңесінің шешімімен қабылданған

 

ОБРАЩЕНИЕ
Федерации профсоюзов Республики Казахстан
в связи с выборами депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов

Начиная с 2022 года в Казахстане происходят кардинальные изменения в политической жизни, результатами которых стали референдум по изменению Конституции страны, избрание Президентом Касым-Жомарта Токаева, обновление состава Сената Парламента.
19 марта 2023 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней. Свободные и честные выборы являются важной составляющей построения Справедливого Казахстана, служат средством повышения доверия гражданского общества к политической системе.
От будущих депутатов, их компетентности, профессионализма и порядочности будет зависеть перспектива развития страны на предстоящие пять лет.
Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов должны консолидировать наше общество, объединить всех тех, кто хочет построить Справедливый Казахстан. К справедливости и развитию мы придем только в единстве!
Одна из особенностей наступившего избирательного цикла заключается в том, что в стране активно продолжается процесс партийного строительства, у избирателей будет сложный выбор, каких кандидатов и какую партию поддержать на выборах.
Поэтому мы обращаемся ко всем политическим партиям с призывом ориентировать свои цели в предвыборных программах на продвижение социальной справедливости, достижение достойного труда, качественное повышение благосостояния жителей нашей страны.
Являясь институциональными представителями интересов наемных работников как на рынке труда, так и в обществе в целом, мы не можем оставаться в стороне на этом переломном этапе развития государства. Нам никогда не было безразлично, как будет развиваться Казахстан.
Наша цель — построение справедливого социального государства, основой которого являются трудящиеся.
Ключевые ориентиры Федерации профсоюзов – повышение благосостояния работников и их семей через формирование справедливой экономики.
Мы должны использовать все возможности для принятия законов, обеспечивающих достойную жизнь тем, кто честно работает.
В связи с этим, Федерация профсоюзов сформирует пул кандидатов в депутаты от профсоюзов и создаст Штаб поддержки профсоюзных кандидатов.
Наши кандидаты, пойдут на выборы с предвыборной платформой «Профсоюзы за справедливость!», чтобы получить мандаты в представительных органах государственной власти, стать полноценным профсоюзным лобби, способным не на словах, а на деле защищать права и интересы трудящихся.
Поэтому профсоюзным организациям, входящим в состав Федерации профсоюзов РК, необходимо использовать предстоящую избирательную кампанию для продвижения профсоюзной идеологии, привлечения в свои ряды новых членов и союзников, а также для решения следующих основных задач:
− расширение поддержки профсоюзных интересов, их законодательных инициатив и решений в представительных органах;
− избрание профсоюзных активистов и лидеров депутатами Мажилиса и маслихатов всех уровней;
− формирование общественного мнения по острым социально-трудовым, экономическим и политическим вопросам, затрагивающим права и интересы Человека Труда и членов его семьи;
− укрепление положения профессиональных союзов в трудовых коллективах.
Федерация профсоюзов призывает всех членов профсоюза и трудящихся принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, поддержать достойных кандидатов – тех, кто с вами, тех, кто отстаивает права и интересы Человека Труда!

Принято решением Генерального Совета Федерации профсоюзов РК